معامله کنیم.


بارها از درک متقابل حرف زدیم ولی بهش نرسیدیم چرا؟
من فکر میکنم درک متقابل علاوه بر لزوم مواردی چون سطح آگاهی مساوی و درک مطلب، هدف مشترک…چیز مهم تری لازم دارد و آن «خواستن» رسیدن به تفاهم و درک متقابل است.
بله بارها نشستیم رو به روی انسانها ولی هدف از نشستن فقط «گفتن» حرف هایی بود که فکر میکردیم حق مسلم ماست.
بالاخره ادمی در یک نقطه ای، به این نتیجه میرسد که قرار نیست همیشه حرفش به کرسی بنشیند، حتی اگر واقعا حق بجانب باشد.
سعی میکنم ازین به بعد با هدف «رسیدن به تفاهم دو جانبه» سر میز بحث بنشینم. و این را میدانم که قرار نیست ادم همیشه به صد در صد خواسته اش برسد، قرار است یاد بگیرم حتی باید درک را معامله کنیم.

Advertisements