ادمی است و یک لحظه تصمیم. مسیر زندگی را تصمیم های ناگهانی که جرقه ای شده اند در روح ادم تغییر میدهد، نه ان تصمیم ها که برایش پلان میریزیم و ساعتها فکر میکنیم و قول میدهیم. انها برای روزمرگی هاست. مسیرها ناگهان عوض میشوند نمیدانم انرژی اش از کجا پیدا میشود که ادم انقدر محکم می ایستد تا فرمان را بچرخاند و میچرخاند هم!