خوب که دقت میکنم این روزها سر نخ زندگی دست من نیست. من فقط عکس العمل اعمال اطرافیانم هستم. انها با بیشعوری هایشان خلق میکنند و من نظاره.